Danıştay 6. Daire 7.11.2008 tarih, E:2007/5262 sayılı kararı

T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas  No   : 2007/5262   İçtihat konusu : 8.9.2006 tarihinde onaylanan ve “İstanbul-Park-Otel Turizm Merkezi” kapsamında kalan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi, 731 ada, 32 sayılı parsel ve 735 ada, 23 ve 24 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yürütmesinin […]