12 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLAR HAKKINDA, KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRE KARAR VERME YETKİ VE GÖREVİ HK.

Daire:17 Tarih:2010 Esas No:2010/2499 Karar No:2010/6297 Kaynak:ÖZEL İlgili Maddeler:5395 SAYILI YASA 5, TCK 31/1 İlgili Kavramlar:12 Yaşını dorldurmamış çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyivi tedbire karar verme yetki ve görevi hk. YARGITAY İLAMIMAHKEMESİ:Mut Asliye Hukuk MahkemesiTARİHİ :30.12.2009NUMARASI :2009/79-85DAVACI :MUT C.BAŞSAVCILIĞI Taraflar arasındaki koruyucu ve destekleyici tedbirin istemine ilişkin davada Mut Asliye Ceza ve Asliye Hukuk Mahkemelerince […]

Çatıya Konulan Reklam Panosuna İlişkin Kira Sözleşmesinde İmzası Bulunan Yöneticinin Ayrıca Yetki Almamış da Olsa Bu Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıkta Taraf Sıfatı Vardır

Özet:Dava, apartman çatısına konulan reklam panosu için kararlaştırılan kira bedelinin uyarlanması ve tahsili talebine ilişkindir. Dosya kapsamından, taraflar arasındaki kira sözleşmesinin apartman yöneticisi ile davalı şirket arasında yapıldığı anlaşılmaktadır. Yönetici tarafından imzalanan kira sözleşmesi taraflar arasında uygulanmıştır. Kira sözleşmesinde imzası bulunan yöneticinin, ayrıca yetki almamış da olsa sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkta taraf sıfatı bulunmaktadır. YARGITAY 13.HUKUK […]

Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2002/19030 E., 2003/4673 K.

T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi Esas No : 2002/19030 Karar No : 2003/4673 Tebliğname No : 6/2001180449 İÇTİHAT ÖZETİ: Resmi belgeye eş sayılan kambiyo senetleri, esasta özel belge olup keşidecinin verdiği yetkiye dayanılarak onun yerine imza konulmasında suçun manevi öğesinin oluşmadığı gözetilmelidir. Sahtecilikten sanık Seyide’nin bozma üzerine yapılan yargılanması sonunda: Mahkumiyetine dair (İZMİR 3. Ağır […]

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2002/7463 E., 2002/8986 K.

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ Esas no. 2002/7463 Karar no. 2002/8986 Tarih. 12.11.2002 DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali istemine ilişkin davada İzmir 3. Asliye Ticaret ile İzmir 8. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: KARAR : Dava, […]

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2000/852 E., 2000/3152 K.

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas no: 2000/852 Karar no: 2000/3152 Karar Tarihi: 10.03.2000 İçtihat özeti: Terekenin borca batık olduğunun tesbiti hakkındaki davada yetkili mahkeme tereke alacaklısının davanın açıldığı tarihteki ikametgahı mahkemesidir. Yetki uyuşmazlığının buna uygun çözülmesi gerekirken olayın özellik ve niteliğine uymayan amaç ve düşüncelerle yetkisizlik kararı verilmesi doğru değildir. (743 S. K. m. 545) […]

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2001/12562 E., 2002/1209 K.

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas no : 2001/12562 Karar no: 2002/1209 Tarih : 07.02.2002 İçtihat konusu: Kira Bedelini Tespit Yetkisinin Kiralayana Verilmesi ve iyiniyet Kuralı DAVA : Taraflar arasındaki tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatı tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı […]