İtirazın İptali ve Tahliye – Sözleşme ya da Yazılı Belge Bulunmadığı Durumda Kira Miktarının İspatı

Özet: Davacı, sözlü kira sözleşmesine istinaden davalı hakkında icra takibi yaparak ödenmeyen kira bedellerinin tahsili talebinde bulunmuştur. Davalı, kira bedellerinin bir kısmını bankaya bir kısmını da elden ödediğini ileri sürerek aleyhindeki icra takibine ibraz etmiştir. Kira miktarını kanıtlama yükümü kiralayana aittir. Dosya kapsamından, kira ilişkisinin varlığı ve kira başlangıcındaki miktar konusunda uyuşmazlık olmadığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık, […]

İnançlı İşlem Yazılı Belge ile Kanıtlanabilir

Özet:Dava, inanç sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebine ilişkindir. 05.02.1947 tarih ve 20/6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca inançlı işlemin yazılı belge ile kanıtlanması zorunludur. Somut olayda, yazılı belge ibraz edilmemiştir. Hatırlatılan yemin teklifi de kullanılmamıştır. Davacı, davasını ispat edememiş olduğundan davanın reddi gerekirken aksi kanaat ile talebin kabulüne karar verilmesi hatalıdır.   […]

DOLANDIRICILIK ( Sözleşmede Yazılı Konutun Teslim Edilmemesi )

Özet: Suça konu sözleşmelerde yazılı yerlerin kime ait olduğu, şikayetçiye gösterilen yerlerle aynı yer olup olmadığı, sanıklar tarafından herhangi bir inşaat yapılıp yapılmadığı, sözleşmede taahhüt edilen daireleri yapma gücünün bulunup bulunmadığı, usulünce araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir. TCK.157Y11CD 10.02.2010 E.2009/3994 – K.2010/672 DAVA VE KARAR: Şikayetçinin, … İnşaat Tic. Ltd. Şti.nden 11.04.2001 tarihli […]

Bonoya Dayalı Olarak; Borçlunun İkametgahında, Bonoda Yazılı Yetkili Yerde, Bonoda Yazılı Ödeme Yerinde veya Yazılmamışsa Düzenlendiği Yerde Takip Yapılabilir

Özet:Dava, kambiyo senetlerine mahsus yolla yapılan icra takibinde yetki itirazına ilişkindir. Bonoya dayalı olarak; borçlunun ikametgahında, bonoda yazılı yetkili yerde, bonoda gösterilen ödeme yerinde veya yazılmamış ise düzenlendiği yerde icra takibi yapılabilir. Bu yerlerden birini tercih etme hakkı alacaklıya aittir. Somut olayda, bonoda yazılı yetkili yerde icra takibi yapılmıştır. Bu durum karşısında yetki itirazının reddi […]

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/26486 E., 2007/27002 K.

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas no : 2007/26486 Karar no: 2007/27002 Tarihi : 18.09.2007 İçtihat konusu: Çalışma Koşullarında Esaslı Değişikliğin işçinin Yazılı Muvafakatına Bağlı Olması hakkında DAVA : Davacı işçi, feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya […]