Bozma Sonrasında Yapılan Islah

Özet: İçtihadı Birleştirme Kararıyla kabul edilen bozmadan sonra ıslahın mümkün olmadığı yolundaki kural, sınırlı olarak yorumlanmalı deliller toplanmadan ve nihai hüküm safhasına gelinmeden usul ve yasaya aykırılıktan dolayı yapılan Yargıtay bozmasından sonra ıslahın mümkün olduğu kabul edilmelidir. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E: 2009/15444 K: 2010/654 T: 25.01.2010 YARGITAY BOZMASINDAN SONRA YAPILAN ISLAH Davacı, ürün bedelinden yapılan tevkifat nedeniyle 2926 Sayılı Kanun kapsamında […]

Daha Önce Kadastrosu veya Tapulaması Yapılmış Yerlerle İlgili Yanlışlıkla Yapılan İkinci Kadastro Hükümsüz Olup Mülkiyet Hakkı Kazandırmaz

Özet:Davacı Hazine, davalı adına kayıtlı taşınmazın orman sınırı dışına çıkarıldığını iddia ederek tapu kayıtlarının iptali ile adına tescilini; davalı-birleşen davanın davacısı ise, orman sınırlamasının iptali ve 2/B şerhinin kaldırılmasını talep etmiştir. Evvelce tespit, tescil veya sınırlama suretiyle kadastrosu veya tapulaması yapılmış yerler ikinci kez kadastroya tabi tutulmuşsa, ikinci kadastro bütün sonuçları ile hükümsüz sayılır. Dosya […]

Çiftçilere Yapılan Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerinin Haczi Mümkündür

Özet:Kural olarak borçlunun her türlü mal ve hakları haczedilebilir. Haczedilmezlik için İcra ve İflâs Kanunu`nda veya özel kanunlarda açık hüküm bulunması gerekir. Doğrudan gelir desteği ödemelerinin haczedilemeyeceği yönünde 2001 yılına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı`ndan sonraki Bakanlar Kurulu Kararlarında ve kanunlarda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, 2001 yılı dışındaki çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ödemelerinin […]