Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2004/17134 E, 2005/4343 K.

T.C. YARGITAY 2.ci HUKUK DAİRESİ SAYI:2004/17134 ESAS, 2005/4343 KARAR YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ :Kayseri 2.Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm 27.8.2004 tarihli ek karara karşı temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davalı kadının Türk Medeni Kanununun 197. maddesine dayalı bir davası bulunmamaktadır. Tavzih kararı […]

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 1995/10722 E., 1995/10480 K.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 1995/10722 Esas, 1995/10480 Karar sayılı içtihatı: İÇTİHAT ÖZETİ : Ara kararı ilam niteliğinde olmadığından harcı ödenmek suretiyle genel haciz yoluyla takip yapılması borçluya 49 örnek ödeme emri tebliği gerekir. DAVA: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki B. vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye 29.6.1995 tarihinde gönderilmiş olmakla […]

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2002/12035 E., 2002/13312 K.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2002/12035 Esas, 2002/13312 Karar sayılı içtihatı İÇTİHAT ÖZETİ : Görülmekte olan boşanma davasının devamı sırasında ara kararı ile takdir edilen ve tedbir niteliğindeki nafakaya ara kararının verildiği tarihten itibaren yasal faiz istenebilir. DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu […]