Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/8819 E., 2008/3265 K.

Yargıtay 4.Ceza Dairesi 2006/8819 E., 2008/3265 K. İçtiaht özeti : Posta görevlisi sanığın çıkarılan tebligatları yasada belirtilen yönteme uymayıp, ilgilinin kardeşi ve muhtar vekiline vermesi eyleminin, 5237 sayılı yasa’nın 257/1. maddesinde öngörülen kamunun, ekonomik zararına, bireylerin mağduriyetine veya kişilerin haksız kazanç sağlamasına yol açıp açmadığının araştırılması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun ve lehe yasanın […]

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/4081 E., 2008/3242 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/4081 E., 2008/3242 K. İçtihat Özeti: Belediyenin ilgililere göndereceği tebligatları hazırlama ve posta idaresine teslim etme konusunda doğrudan görevi bulunmayan sanık belediye başkanının, göreve yeniden başlama yazılarının, katılanlara hangi yolla tebliğ edileceğine ilişkin herhangi bir talimatı olup olmadığı araştırılarak sonucuna göre suçun oluşup oluşmadığı ve sanığın hukuki durumu belirlenmelidir. İçtihat Metni […]

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2007/14736 E. , 2008/2198 K.

Yargıtay 5.Hukuk Dairesi 2007/14736 E. , 2008/2198 K. İçtihat Özeti: Mal sahipleri yönünden Kamulaştırma kanunundan doğan hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi tebligat ile başlar.   İçtihat Metni : Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin arttırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili yönünden verilen dilekçe ile […]