Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2004/5544 E., 2005/1162 K.

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2004/5544 Karar No : 2005/1162 Tarih : 02.03.2005 İçtihat konusu: Alacaklıları Zarara Sokma Kastı ile Yapılan Tasarrufların iptali hakkında. DAVA : Davacı M. Bankası A.Ş. ile davalı 1- A., 2- E. arasındaki davadan dolayı Edremit Asliye Hukuk Hakimliği’nce verilen 17.2.2003 gün ve 99/565-2003/155 sayılı hükmü onayan dairemizin 21.4.2004 […]

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2002/3313 E., 2002/4951 K.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2002/3313 E., 2002/4951 K. İÇTİHAT ÖZETİ : Diğer borçluların aciz halinin gerçekleşmemiş olması tasarrufun iptali davasının davalısı olan borçlu lehine dikkate alınabilecek bir husus değildir. Dava konusu olayda, İİK.nunun 105/2 maddesi uyarınca dava şartı olan aciz hali gerçekleştiğinden mahkemece işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmelidir. DAVA : Yukarıda tarih […]

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2007/4112 E., 2008/1081 K.

Yargıtay 17.Hukuk Dairesi 2007/4112 E., 2008/1081 K. İçtihat Özeti: İcra dosyasındaki alacak ve fer’ileri ile sınırlı olmak üzere taşınmaz üzerinde cebri icra yetkisi tanınmalıdır. İçtihat Metni : Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı M…. tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği […]