Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2008/4345 E., 2008/6088 K. sayılı içtihatı

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/4345 Karar No : 2008/6088 Tarih : 02.05.2008 İçtihat konusu: Kredi Kartı üyelik ücretinin tahsiline ilişkin Matbu Sözleşme Hükmünün Haksız şart Olması Taraflar arasındaki satıcının Hakem Kurulu kararına itirazı davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Kanun yararına […]

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2005/10944 E., 2005/13157 K.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2005/10944 E., 2005/13157 K. İÇTİHAT ÖZETİ : Davada, ecrimisil ve kira alacağının faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Somut olayda, davacıya ait işyerinin davadışı oğlu tarafından davalıya kiraya verildiği, davacı ile davalı arasında bir kira ilişkisinin bulunduğu sabittir. O halde; davanın ıslah edilmiş şekline göre, yani kira sözleşmesine göre […]

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2007/10889 E., 2008/2010 K.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2007/10889 E.,2008/2010 K. İçtihat özeti: 926 sayılı kanunun 112. maddesinin iptalinden sonra yapılan değişiklikte askeri personele yapılan öğretim, eğitim ve yetiştirme masraflarının, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak ödeyecekleri belirtilmiş, miktarın güncelleştirilip günün para değerine uyarlanacağına dair bir hükme yer verilmemiştir. Yükümlülük sürelerinin […]