Danıştay 3. Daire 2007/4952 E., 2008/1270 K. içtihatı

Danıştay Üçüncü Daire E:2007/4952, K:2008/1270, T:21.04.2008 Danıştay içtihatı konusu: Limited şirket ortağının payını devirden sonraki dönem ile ilgili kamu borcundan sorumlu olmadığı hk. Kanun Yararına Temyiz Eden: DANIŞTAY BAŞSAVCISI Davacı: …………………….. Vekili: ……………………………. Kemeraltı/İZMİR Karşı Taraf: Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü-İZMİR İstemin Özeti: Ortağı olduğu limited şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağı nedeniyle davacı adına, ortak sıfatıyla, hissesi […]

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/4-153 E., 2008/139 K.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/4-153 E.,2008/139 K. İçtihat Özeti: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 369.maddesinde düzenlenen ev başkanının sorumluluğuna dair davalara aile mahkemeleri bakmakla görevlidir.  İçtihat Metni : Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Kemalpaşa Asliye 2. Hukuk Mahkemesi)’nce (Aile Mahkemesi sıfatıyla) görevsizliğe dair verilen 07.02.2007 gün ve 2005/214-2007/19 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından […]

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2007/3238 E., 2008/423 K.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2007/3238 E., 2008/423 K. İçtihat: Davacı Yasin ‘e velayeten kendilerine asaleten Alim ve Şafak vekili Avukat Şükran tarafından, davalı A… Sitesi Yönetimi ve Hamza aleyhine 17/12/2004 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 07/09/2006 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı […]