Davayı kazanan İlam aslının alınması için bakiye harçtan sorumlu tutulamaz

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzaladığı, bilahare AİHM’ye kişisel başvuru yolunun kabul edildiği ve daha sonra da AİHM’ye bu anlamda zorunlu yargı yetkisi tanıdığı ve dolayısıyle Anayasamızın 90.maddesi uyarınca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin hükümlerinin kanun hükmünde kabul edildiği açık bir hukuksal gerçektir. bu açıdan ayrıca temel hak ve özgürlüklere ilişkin Milletlararası anlaşmaların, iç hukukta başka bir […]

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2004/6909 E., 2005/1234 K.

Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tarih:15.02.2005, Esas no:2004/6909, Karar no:2005/1234 İçtihat konusu: Karşılıksız Çek’ten Dolayı Bankanın Sorumlu Olduğu Tutarın Tahsili DAVA: Taraflar arasında itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup, düşünüldü. KARAR : Davacı vekili,müvekkilinin davalı bankanın mudisi […]