Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 1993/5359 E., 1994/2746 K.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 1993/5359 E., 1994/2746 K. İÇTİHAT ÖZETİ : Malın haczine muttali olan borçlu veya üçüncü şahıs, ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içinde istihkak iddiasında bulunmadığı takdirde, aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder. DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı alacaklı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin […]