Doğum tarihinin düzeltilmesi isteminin gerçek yaşının tespiti için tam teşekküllü bir hastaneye gönderilerek sağlık kurulu raporu aldırılması zorunludur.

Özet: Doğum tarihinin düzeltilmesi isteminin gerçek yaşının tespiti için tam teşekküllü bir hastaneye gönderilerek sağlık kurulu raporu aldırılması zorunludur. Mahkemece, davacının yaşının tespiti için özel bir tıp merkezi tarafından düzenlenen tek hekim raporu ile yetinilip, davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya uygun bulunmamaktadır. Y.18.HD Esas : 2009/10866 Karar : 2010/2139 Tarih : 15.02.2010 DAVA VE […]

Diş Tedavi Sağlık Hizmetleri – Özel Sağlık Kuruluşlarına Sevkedilebilme

Özet : İdarece yapılacak düzenleme ile her yaştaki hastanın, diş hekimince Genelgede belirtilen süre sınırlamasına tabi olmaksızın bir başka sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilme olanağı bulunduğu hakkında. 10 Sa.Ka.1, 6382An.17, 56, 60 D10D Esas : 2009/11954 Karar : — Tarih : 08.02.2010 DAVA VE KARAR: Davanın Özeti          : Diş tedavisine ilişkin 7.9.2009 tarih ve 2009/110 […]