Boşanma Protokolüne Dayanan Alacaklarda Görevli Mahkeme

YARGITAY3. HUKUK DAİRESİE: 2007/20848 K: 2008/3187 T: 28.02.2008 Dava dilekçesinde itirazın iptali icra inkâr tazminatının faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. YARGITAY KARARI Temyiz isteminin süresiiçinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü. Davada, boşanma davası ile kabul edilen protokolde […]