Çiftçilere Yapılan Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerinin Haczi Mümkündür

Özet:Kural olarak borçlunun her türlü mal ve hakları haczedilebilir. Haczedilmezlik için İcra ve İflâs Kanunu`nda veya özel kanunlarda açık hüküm bulunması gerekir. Doğrudan gelir desteği ödemelerinin haczedilemeyeceği yönünde 2001 yılına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı`ndan sonraki Bakanlar Kurulu Kararlarında ve kanunlarda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, 2001 yılı dışındaki çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ödemelerinin […]