Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 1993/652 E., 1993/4896 K.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 1993/652 Esas no, 1993/4896 Karar no. sayılı içtihatı. İÇTİHAT ÖZETİ: Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, iki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerdir. Karşılıklı borçlar; tapuda tevhid işlemi yapılması, yeni oluşan tapudaki hissenin devri, inşaata başlanması, kat irtifakı kurulması gibidir. Davacı yüklenicinin, taahhüdünü yerine getirdikten sonra; tapuda tevhid işlemini yaptıran arsa sahibinin, sözleşmedeki […]