Boşanma Protokolüne Dayanan Alacaklarda Görevli Mahkeme

YARGITAY3. HUKUK DAİRESİE: 2007/20848 K: 2008/3187 T: 28.02.2008 Dava dilekçesinde itirazın iptali icra inkâr tazminatının faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. YARGITAY KARARI Temyiz isteminin süresiiçinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü. Davada, boşanma davası ile kabul edilen protokolde […]

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2000/852 E., 2000/3152 K.

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas no: 2000/852 Karar no: 2000/3152 Karar Tarihi: 10.03.2000 İçtihat özeti: Terekenin borca batık olduğunun tesbiti hakkındaki davada yetkili mahkeme tereke alacaklısının davanın açıldığı tarihteki ikametgahı mahkemesidir. Yetki uyuşmazlığının buna uygun çözülmesi gerekirken olayın özellik ve niteliğine uymayan amaç ve düşüncelerle yetkisizlik kararı verilmesi doğru değildir. (743 S. K. m. 545) […]

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2005/790 E., 2006/2934 K.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas : 2005/790 Karar : 2006/2934 Tarih : 21.3.2006 İçtihat konusu: Marka Tecavüzü Nedeniyle Hükmedilecek Maddi Tazminatın Hesabı DAVA : Taraflar arasında görülen davada (İstanbul Birinci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)nce verilen 21.09.2004 tarih ve 2001/1317 – 2004/517 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak davalı vekili tarafından istenmiş olmakla, temyiz […]

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/18-271 E., 2008/272 K.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/18-271 E., 2008/272 K. İçtihat Özeti: Bozma kamu düzenine ilişkin ve dolayısıyla hakimin kendiliğinden gözönünde bulundurması gereken nedenlere dayalı değilse ve her iki taraf bozmaya uyulmasını istemişlerse, Hakim önceki kararında direnemez. İçtihat Metni : Taraflar arasındaki “vakfın dağıtılması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Fatih Asliye 2. Hukuk Mahkemesi)’nce davanın reddine dair verilen […]

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2007/9055 E.,2008/1092 K.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2007/9055 E. , 2008/1092 K. İçtihat Özeti: İİK’nın 67. maddesine göre takip talebine itiraz edilen alacaklıya, mahkemeye ya da merciye müracaat imkanı bakımından bir tercih hakkı tanınmıştır. alacaklı tercihini mahkemeye müracaat şeklinde yapmışsa, artık mahkemenin hem icra dairesinin yetkisine ve hem de borcun esasına ilişkin itirazı incelemesi gerekecektir. İçtihat Metni : […]