Boşanma – Affedilen Önceki Olaylar Nedeniyle Kusur Atfedilemez

Özet:Dava, boşanma talebine ilişkindir. Davacı tanıklarının beyanlarında geçen olaylardan sonra taraflar bir müddet birlikte yaşamışlardır. Bu durumda davacının, davalıdan kaynaklanan kusurları affettiği, en azından hoşgörü ile karşıladığının kabulü gerekir. Affedilen önceki olaylar nedeniyle artık davalıya kusur atfedilemez. Tarafların bir araya gelmelerinden sonraki olaylarda ise davacı daha fazla kusurludur. Bu halde davalı yararına maddi ve manevi […]

Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2007/14823 E., 2008/643 K.

Yargıtay 7.Ceza Dairesi 2007/14823 E.,2008/643 K. İçtihat özeti: Temel ceza alt ve üst sınır arasında tayin edilirken fiilden kaynaklanan sebeplere dayanılması gerekir. Kazanç müsaderesine karar verilebilmesi için maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilmemesi gerekir. İçtihat Metni : 5411 sayılı Kanun’a muhalefetten sanık F hakkında yapılan duruşma sonunda; sanığın hükümlülüğüne ve müsadereye dair (Muş Ağır Ceza […]