HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇUNDA YAŞI KÜÇÜK MAĞDURUN RIZASI

Daire:5 Tarih:2009 Esas No:2008/11053 Karar No:2009/10499 Kaynak:YKD Ocak-2010 Sf : 152 İlgili Maddeler:TCK 103 İlgili Kavramlar:HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇUNDA YAŞI KÜÇÜK MAĞDURUN RIZASI Özet :Suç tarihinde 15 yaşından küçük olan mağdurenin rızasının, kendisine yönelik kaçırma ve alıkoyma eylemlerini hukuka uygun hale getirmeyeceği dikkate alınmalıdır. Son söz mağdur vekiline değil, sanıklar müdafiine verilmelidir. ( 5237 s. TCK. […]

Görevi Sırasında Kamu Görevlisini Küçük Düşürmeye Yönelik Söylenen Sinkaflı Sözler “Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret” Suçunu Oluşturur

Özet: Uyuşmazlık, sanığın her iki mağdur polis memuruna yönelik olarak sarfettiği sözlerin suç oluşturup oluşturmadığı noktasında toplanmaktadır. 5237 sayılı TCK, 765 sayılı TCK`da yer alan hakaret ve sövme suçu ayırımını kaldırmıştır. Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki yarar, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki saygınlığıdır. Bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi […]

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/4-153 E., 2008/139 K.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/4-153 E.,2008/139 K. İçtihat Özeti: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 369.maddesinde düzenlenen ev başkanının sorumluluğuna dair davalara aile mahkemeleri bakmakla görevlidir.  İçtihat Metni : Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Kemalpaşa Asliye 2. Hukuk Mahkemesi)’nce (Aile Mahkemesi sıfatıyla) görevsizliğe dair verilen 07.02.2007 gün ve 2005/214-2007/19 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından […]