Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2002/15-846 E., 2002/907 K.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2002/15-846 E., 2002/907 K. içtihatı İçtihat özeti: Gayrimenkulün kötüniyetli üçüncü kişiye devrinin iptali DAVA : Taraflar arasındaki “tasarrufun iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul Asliye 7. Ticaret Mahkemesi’nce davanın kısmen kabul, kısmen reddine dair verilen 21.12.1999 gün ve 1996/170 – 1999/1383 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili ve dahili davalılar ile […]