Danıştay’ın Katsayı Farkının Düşürülmesine İlişkin YÖK Kararının Yürütmesinin Durdurulmasına İlişkin 2. Kararı

Özet: Yükseköğretim Genel Kurulunun yükseköğretime girişte yerleştirme puanlarının hesaplanmasında uygulanacak olan katsayıların belirlenmesine ilişkin 17.12.2009 gün ve 1902 sayılı kararının; yargı kararlarının gereğinin yerine getirilmediği ve etkisiz bırakıldığından hukuka aykırı bulunan 2., 3. ve 4. maddeleri açısından yürütmenin durdurulması isteminin kabulü, hukuka uygun bulunan 6. maddesi açısından yürütmenin durdurulması isteminin reddi hakkındaki Danıştay Sekizinci Dairesinin […]

Danıştay’ın Katsayı Farkının Düşürülmesine İlişkin YÖK Kararının Yürütmesinin Durdurulması Kararı

Özet: Anadolu öğretmen lisesi son sınıf öğrencisi olan davacı tarafından Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 17.12.2009 günlü kararının, Danıştay 8. Dairesince davalı idarenin 21.7.2009 gün ve 1266 sayılı kararına yönelik olarak verilen yürütmenin durdurulması kararı ile bu kararı itirazen inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen karara aykırı olduğu, öğretmen lisesi mezunlarına öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarını […]