HGK KARARI: ALDATAN EŞİN SEVGİLİSİNİN RESMİ NİKAHLI EŞE MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMESİ

T.C.YARGITAYHUKUK GENEL KURULUE. 2010/4-129K. 2010/173T. 24.3.2010• ALDATAN EŞİN SEVGİLİSİNİN RESMİ NİKAHLI EŞE MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMESİ ( Davalının Dava Dışı Eşin Evli Olduğunu Bildiği Halde Duygusal ve Cinsel İlişki Kurduğu/Diğer Eşin Sosyal Kişilik Değerlerine Saldırı Olduğu – Aldatan Eşin Ölmesinin Sonucu Değiştirmeyeceği/Haksız Fiil Hükümleri Kapsamında Manevi Tazminata Hükmedileceği )• MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Dava Dışı Eş […]

Danıştay’ın Katsayı Farkının Düşürülmesine İlişkin YÖK Kararının Yürütmesinin Durdurulmasına İlişkin 2. Kararı

Özet: Yükseköğretim Genel Kurulunun yükseköğretime girişte yerleştirme puanlarının hesaplanmasında uygulanacak olan katsayıların belirlenmesine ilişkin 17.12.2009 gün ve 1902 sayılı kararının; yargı kararlarının gereğinin yerine getirilmediği ve etkisiz bırakıldığından hukuka aykırı bulunan 2., 3. ve 4. maddeleri açısından yürütmenin durdurulması isteminin kabulü, hukuka uygun bulunan 6. maddesi açısından yürütmenin durdurulması isteminin reddi hakkındaki Danıştay Sekizinci Dairesinin […]

Danıştay’ın Katsayı Farkının Düşürülmesine İlişkin YÖK Kararının Yürütmesinin Durdurulması Kararı

Özet: Anadolu öğretmen lisesi son sınıf öğrencisi olan davacı tarafından Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 17.12.2009 günlü kararının, Danıştay 8. Dairesince davalı idarenin 21.7.2009 gün ve 1266 sayılı kararına yönelik olarak verilen yürütmenin durdurulması kararı ile bu kararı itirazen inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen karara aykırı olduğu, öğretmen lisesi mezunlarına öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarını […]

Boşanma Kararı Verilip Kesinleşmedikçe Katılma Alacağı Talepli Dava İncelenemez

Özet:Davacı kadın, davalı koca adına banka hesabındaki paranın edinilmiş mal olduğunu iddia ederek katılma alacağı talebinde bulunmuştur. Bu dava, taraflar arasındaki boşanma davası ile birleştirilmiştir. Katılma alacağı talepli davanın dinlenebilmesi için eşler arasındaki mal rejiminin sona ermiş olması gerekir. Mal rejimi ise boşanma veya ölüm ile sona erer. Açıklanan nedenlerle, boşanma kararı kesinleşmedikçe katılma alacağı […]

Boşanma kararı verilebilmesi için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması ve eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin, diğerinin davasını kabul etmiş olması gerekir.

Özet: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesinin 3. fıkrası gereğince, boşanma kararı verilebilmesi için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması ve eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin, diğerinin davasını kabul etmiş olması gerekir. Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali […]

Anayasa Mahkemesi’nin 5413 sayılı Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunlar hakkındaki kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı     : 2005/145 Karar Sayısı   : 2009/112 Karar Günü    : 23.7.2009 İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Haluk KOÇ ve Kemal ANADOL ile birlikte 112 milletvekili İPTAL DAVASININ KONUSU: 20.10.2005 günlü, 5413 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında […]

Anayasa Mahkemesi ‘nin 2010 yılı Anayasa değişikliğine ilişkin gerekçeli kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2010/49 Karar Sayısı : 2010/87 Karar Günü : 7.7.2010   İPTAL DAVASINI AÇAN: Ankara Milletvekili Hakkı Suha OKAY, İzmir Milletvekili Kemal ANADOL ile birlikte 111 milletvekili   İPTAL DAVASININ KONUSU: 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un;   A) Kanun teklifinin getirilmesi, Anayasa […]