Belediyelerin Kanunda Yer Alanların Dışında Gelir Kaynakları Olamayacağı

YARGITAYHUKUK GENEL KURULUE: 2008/4-321 K: 2008/303 T: 09.04.2008 Taraflar arasındaki “Menfi Tespit” davasından dolayı yapılan yargılam asonunda, A. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 20.07.2006 gün ve 2005/401 – 2006/272 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 05.72007 gün ve 2006/10432-20079161 sayılı ilamı ile, (…Dava, menfi tespit istemine ilişkindir. […]