Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2007/14571 E., 2008/2276 K.

Yargıtay 5.Hukuk Dairesi 2007/14571 E.,2008/2276 K. İçtihat Özeti: Özel parselasyon sırasında parseller arasında yol olarak bırakılan bölümlerin tapudan terkin edilmesi gerekir.   İçtihat Metni : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş İse de, dava […]

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2007/19237 E.,2008/1018 K.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2007/19237 E., 2008/1018 K. İçtihat Özeti:  Davalı belediye taşınmazı park haline getirdiğine göre, fiilen elatma olgusu gerçekleşmiştir.  Kamulaştırmasız elatılan taşınmazın dava tarihindeki değeri gözetilerek bedelin tahsiline karar verildiğine göre, bedele ilişkin dava tarihinden önceki dönem için ecrimisil istenebilir. İçtihat Metni: Dava dilekçesinde 6.000.000.000 lira ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan […]