Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 1997/12342 E., 1997/12425 K.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 1997/12342 E., 1997/12425 K. İÇTİHAT ÖZETİ : Kambiyo senetleri ile ilgili hak sahipliğinin isbat külfeti TTK. 690. maddesi göndermesi ile bonolarda da uygulanması gerekli 598. maddesi hükmüne göre senedi elinde bulunduranın kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde selahiyetli hamil sayılacağından ve ciro silsilesi için de imzası olan kişi […]

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 1989/2737 E., 1990/3240 K.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 1989/2737 E., 1990/3240 K. İÇTİHAT ÖZETİ : Dava konusu bonoda nakden veya malen alacak kaydı olmadığından ispat yükü davacıda olup iddia tanıkla ispat edilemez. DAVA : Hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı, oğlu […]

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2007/7821 E., 2008/1622 K.

Yargıtay 19.Hukuk Dairesi 2007/7821 E.,2008/1622 K. İçtihat Özeti: Davacılar malı teslim ettiklerini ancak bedelini alamadıklarını ileri sürmüş ve buna ilişkin faturaları ve sevk irsaliyelerini dosyaya sunmuşlardır. Davalılar yargılamaya katılmamakla davayı inkar etmişlerdir. Bu durumda, davacıların iddialarını kesin deliller ile kanıtlamaları gerekir.   İçtihat Metni : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden […]

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2008/544 E., 2008/3619 K.

Yargıtay 6.Hukuk Dairesi 2008/544 E., 2008/3619 K. İçtihat Özeti: Türk medeni kanunu’nun 6. maddesi hükmü gereğince, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını kanıtlamakla yükümlüdür. Ziynet eşyaları nitelikleri itibariyle saklanabilen, taşınabilen eşyalardan olduğundan, kural olarak kadının üzerinde bulunduğu kabul edilmelidir. İçtihat Metni : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan alacak davasına dair […]

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2008/1639 E., 2008/3514 K.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2008/1639 E., 2008/3514 K. İçtihat Özeti: Zamanaşımına uğramış çek sebebiyle kambiyo hukukundan doğan haklar yitirilir ise de, temel hukuki ilişkiye dayanılarak bir tahsil davası açılabileceği gibi, Türk ticaret kanununun 644. maddesinde düzenlenen sebepsiz zenginleşme davası da açılabilir. Menfi tespit davasında ispat yükü kural olarak alacaklıya düşer. Ancak davayı açan borçlu, hukuki […]