Aynı Konuya İlişkin Nüfus Davasının Yeniden Açılamaması

YARGITAY18. HUKUK DAİRESİE: 2008/1174 K: 2008/2578 K: 06/03/2008   Davacı Kadir Süner ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Hatay 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 12/7/2007 günlü ve 2007/140-189 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 29/1/2008 gün ve Hukuk-2008/5715 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş […]

Danıştay’ın Katsayı Farkının Düşürülmesine İlişkin YÖK Kararının Yürütmesinin Durdurulmasına İlişkin 2. Kararı

Özet: Yükseköğretim Genel Kurulunun yükseköğretime girişte yerleştirme puanlarının hesaplanmasında uygulanacak olan katsayıların belirlenmesine ilişkin 17.12.2009 gün ve 1902 sayılı kararının; yargı kararlarının gereğinin yerine getirilmediği ve etkisiz bırakıldığından hukuka aykırı bulunan 2., 3. ve 4. maddeleri açısından yürütmenin durdurulması isteminin kabulü, hukuka uygun bulunan 6. maddesi açısından yürütmenin durdurulması isteminin reddi hakkındaki Danıştay Sekizinci Dairesinin […]

Danıştay’ın Katsayı Farkının Düşürülmesine İlişkin YÖK Kararının Yürütmesinin Durdurulması Kararı

Özet: Anadolu öğretmen lisesi son sınıf öğrencisi olan davacı tarafından Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 17.12.2009 günlü kararının, Danıştay 8. Dairesince davalı idarenin 21.7.2009 gün ve 1266 sayılı kararına yönelik olarak verilen yürütmenin durdurulması kararı ile bu kararı itirazen inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen karara aykırı olduğu, öğretmen lisesi mezunlarına öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarını […]

Çatıya Konulan Reklam Panosuna İlişkin Kira Sözleşmesinde İmzası Bulunan Yöneticinin Ayrıca Yetki Almamış da Olsa Bu Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıkta Taraf Sıfatı Vardır

Özet:Dava, apartman çatısına konulan reklam panosu için kararlaştırılan kira bedelinin uyarlanması ve tahsili talebine ilişkindir. Dosya kapsamından, taraflar arasındaki kira sözleşmesinin apartman yöneticisi ile davalı şirket arasında yapıldığı anlaşılmaktadır. Yönetici tarafından imzalanan kira sözleşmesi taraflar arasında uygulanmıştır. Kira sözleşmesinde imzası bulunan yöneticinin, ayrıca yetki almamış da olsa sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkta taraf sıfatı bulunmaktadır. YARGITAY 13.HUKUK […]

Anayasa Mahkemesi’nin 5413 sayılı Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunlar hakkındaki kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı     : 2005/145 Karar Sayısı   : 2009/112 Karar Günü    : 23.7.2009 İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Haluk KOÇ ve Kemal ANADOL ile birlikte 112 milletvekili İPTAL DAVASININ KONUSU: 20.10.2005 günlü, 5413 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında […]

Anayasa Mahkemesi ‘nin 2010 yılı Anayasa değişikliğine ilişkin gerekçeli kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2010/49 Karar Sayısı : 2010/87 Karar Günü : 7.7.2010   İPTAL DAVASINI AÇAN: Ankara Milletvekili Hakkı Suha OKAY, İzmir Milletvekili Kemal ANADOL ile birlikte 111 milletvekili   İPTAL DAVASININ KONUSU: 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un;   A) Kanun teklifinin getirilmesi, Anayasa […]

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2008/4345 E., 2008/6088 K. sayılı içtihatı

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/4345 Karar No : 2008/6088 Tarih : 02.05.2008 İçtihat konusu: Kredi Kartı üyelik ücretinin tahsiline ilişkin Matbu Sözleşme Hükmünün Haksız şart Olması Taraflar arasındaki satıcının Hakem Kurulu kararına itirazı davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Kanun yararına […]