Daha Önce Kadastrosu veya Tapulaması Yapılmış Yerlerle İlgili Yanlışlıkla Yapılan İkinci Kadastro Hükümsüz Olup Mülkiyet Hakkı Kazandırmaz

Özet:Davacı Hazine, davalı adına kayıtlı taşınmazın orman sınırı dışına çıkarıldığını iddia ederek tapu kayıtlarının iptali ile adına tescilini; davalı-birleşen davanın davacısı ise, orman sınırlamasının iptali ve 2/B şerhinin kaldırılmasını talep etmiştir. Evvelce tespit, tescil veya sınırlama suretiyle kadastrosu veya tapulaması yapılmış yerler ikinci kez kadastroya tabi tutulmuşsa, ikinci kadastro bütün sonuçları ile hükümsüz sayılır. Dosya […]

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2008/2179 E., 2008/2150 K.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Esas No : 2008/2179 Karar No : 2008/2150 Tarih : 16.05.2008 İçtihat konusu: Dernekler Kanunu ile ilgili Hukuk Davalarında Yargılamanın Basit Usule Tabi Olması hakkında … Taraflar arasındaki davanın yapılan yargılaması sonunda yerel mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması adalet bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay C. Başsavcılığı tarafından istenilmekle raportör üyenin açıklamaları […]