Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2003/6192 E., 2003/7936 K.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2003/6192 E., 2003/7936 K.   YARGITAY İLAMI Mahkemesi : Ü İcra Tetkik Mercii Hakimliği Tarihi : 6.3.2003 No : 839-263 Davacı(3.Kişi) : Mustafa Davalılar(Alacaklı): 1-A A.Ş. (Borçlu): 2-Mehmet Yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın temyizen tetkiki davalı (alacaklı) vekili tarafından istenmiş, merciice ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar verilmiştir. Temyiz dilekçesinin […]

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2008/1302 E., 2008/3731 K.

Yargıtay 20.Hukuk Dairesi 2008/1302 E.,2008/3731 K. İçtihat Özeti: Hak düşürücü süre ile mülkiyet hakkı değil, hak arama özgürlüğü belli bir süre ile sınırlandırıldığı, bu sürelerin kamu düzenini ilgilendirdiğinden mahkemelerce kendiliğinden dikkate alınması gerektiği, bir davada hak düşürücü süre varsa işin esasının incelenemeyeceği, kadastrodan önceki tapu kaydı ya da kesin hükmün tartışma konusu yapılamayacağı gözetilmelidir.   […]

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/42394 E., 2008/208 K.

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2007/42394 E., 2008/208 K. İçtihat Özeti : İş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini ileri süren işçinin, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay süresi içerisinde feshin geçersizliği ve işe iade davasını açması gerekir. Eylemli fesih halinde işe iade davası açma süresi, eylemli feshin yapıldığı tarihten itibaren başlar.   İçtihat Metni : Davacı, […]

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/2-36 E. , 2008/4730 K.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/2-36 E. , 2008/4730 K. İçtihat özeti: Babanın başvurusu olmadan sahte belgelerle evlilik dışında doğan çocuğun nüfusa kaydedildiği ileri sürüldüğüne göre uyuşmazlığın nüfus kaydının düzeltilmesi davası kapsamında çözümlenmesi gerekir. Davacı yargılama devam ederken öldüğüne göre, zorunlu dava arkadaşı olan tüm mirasçıların davaya katılımının temini gerekir. İçtihat Metni: Taraflar arasındaki “nüfus kaydının […]