Çiftçilere Yapılan Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerinin Haczi Mümkündür

Özet:Kural olarak borçlunun her türlü mal ve hakları haczedilebilir. Haczedilmezlik için İcra ve İflâs Kanunu`nda veya özel kanunlarda açık hüküm bulunması gerekir. Doğrudan gelir desteği ödemelerinin haczedilemeyeceği yönünde 2001 yılına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı`ndan sonraki Bakanlar Kurulu Kararlarında ve kanunlarda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, 2001 yılı dışındaki çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ödemelerinin […]

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2000/3575 E., 2000/3801 K.

T.C. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Tarih:15.05.2000, Esas no: 2000/03575, Karar no: 2000/03801 İçtihat konusu: Belediye Mallarının Haczi ve Taşkın Haciz Davacı, davalı kurumun Belediye Başkanlığına ait gayri menkulleri üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir. Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan […]