Boşanma Protokolüne Dayanan Alacaklarda Görevli Mahkeme

YARGITAY3. HUKUK DAİRESİE: 2007/20848 K: 2008/3187 T: 28.02.2008 Dava dilekçesinde itirazın iptali icra inkâr tazminatının faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. YARGITAY KARARI Temyiz isteminin süresiiçinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü. Davada, boşanma davası ile kabul edilen protokolde […]

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2007/9055 E.,2008/1092 K.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2007/9055 E. , 2008/1092 K. İçtihat Özeti: İİK’nın 67. maddesine göre takip talebine itiraz edilen alacaklıya, mahkemeye ya da merciye müracaat imkanı bakımından bir tercih hakkı tanınmıştır. alacaklı tercihini mahkemeye müracaat şeklinde yapmışsa, artık mahkemenin hem icra dairesinin yetkisine ve hem de borcun esasına ilişkin itirazı incelemesi gerekecektir. İçtihat Metni : […]