CMK 250 GÖREV ALANI, ÖRGÜTTEN BERAAT VE GÖREVSİZLİK

CMK 250 GÖREV ALANI,ÖRGÜTTEN BERAAT VE GÖREVSİZLİK YARGITAY 6.CEZA DAİRESİ Kararı ESAS NO : 2009/14996 KARAR NO : 2010/15268 Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 23.02.2010 gün, 2009/8-151 sayılı kararında da belirtildiği gibi sanıkların yüklenen suçları kurup, yönettikleri, üyesi oldukları içinde bulundukları çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlediklerinden ötürü 5271 Sayılı CMK.nun 250/1-b Maddesine göre Özel […]

Alacağın Temliki, Fesih, Görev, Kat İrtifakı, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

ÖZET: KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN GERİYE ETKİLİ OLACAK ŞEKİLDE FESHEDİLMESİ HALİNDE, SÖZLEŞME YOKMUŞ GİBİ TASFİYE YAPILIR VE YÜKLENİCİ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPTIĞI İNŞAAT BEDELİNİ İSTEYEBİLİR. SÖZLEŞMENİN İLERİYE ETKİLİ OLACAK ŞEKİLDE FESHEDİLMESİ HALİNDE İSE, YÜKLENİCİ YAPTIĞI İNŞAATIN FİZİKİ SEVİYE ORANINA GÖRE ARSA PAYININ DEVRİNİ TALEP EDEBİLİR. KAT İRTİFAKI KURULMAMIŞ TAŞINMAZLARDAN KAYNAKLANAN HAKLAR, ALACAĞIN TEMLİKİ SURETİYLE […]

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2003/4594 E., 2003/9280 K.

T.C. YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ içtihatı Esas no. 2003/4594 Kara no. 2003/9280 Tarih. 15.10.2003 İÇTİHAT ÖZETİ : İcra Ceza Mahkemeleri Asliye Ceza Mahkemeleri statüsünde bulunduğundan CMUK’nun 299. maddesi uyarınca İcra Ceza Mahkemesince verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi görevi Ağır Ceza Mahkemesine aittir. Bu husus gözetilmeksizin Asliye Ceza Mahkemesince itirazın incelenmesi isabetsiz bulunmaktadır. Ancak; sanığın taahhüdünü […]

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2001/6816 E., 2002/4172 K.

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ Esas numarası: 2001/6816 Karar numarası: 2002/4172 Tarihi: 31.5.2002 DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı dava dilekçesinin görevsizlik nedeniyle reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Dava, kredi sözleşmesinden doğan alacağın […]

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2002/7463 E., 2002/8986 K.

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ Esas no. 2002/7463 Karar no. 2002/8986 Tarih. 12.11.2002 DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali istemine ilişkin davada İzmir 3. Asliye Ticaret ile İzmir 8. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: KARAR : Dava, […]

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2008/5669 E., 2008/8393 K. sayılı içtihatı

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/5669 Karar No : 2008/8393 Tarih : 10.07.2008 İçtihat özeti : Nüfus Kayıtlarında Doğum Tarihlerinin Ay ve Günü Belli Olmayanların Düzeltimesi idari Bir Görevdir. Davacı ………….. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 29.6.2007 günlü ve 2007/228 Esas […]

Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2007/13856 E., 2008/336 K.

Yargıtay 5.Ceza Dairesi 2007/13856 E., 2008/336 K. İçtihat Özeti: Gündüz vakti tek başına olduğu sırada sanığın eve girip mağdureye sarıldığı anlaşıldığına göre, bedensel teması içeren fiilin cinsel saldırı suçunu oluşturup oluşturmayacağı ve bu suçtan yargılama yapma görevinin Asliye Ceza Mahkemesi’ne ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmelidir.   İçtihat Metni : Gündüzleyin konut dokunulmazlığını ihlal ve sarkıntılık […]

Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2008/1472 E., 2008/2310 K.

Yargıtay 5.Ceza Dairesi 2008/1472 E.,2008/2310 K. İçtihat Özeti : 2313 sayılı kanuna muhalefet suçundan yargılama yapma Asliye Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girer.  İçtihat Metni : İzinsiz kenevir ekmek eylemi nedeni ile 2313 sayılı Yasa’ya muhalefet suçundan sanıklar C…. ve arkadaşlarının yargılanmalan sırasında; Rize Ağır Ceza Mahkemesi’yle Rize Birinci Asliye Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının […]

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/4-153 E., 2008/139 K.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/4-153 E.,2008/139 K. İçtihat Özeti: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 369.maddesinde düzenlenen ev başkanının sorumluluğuna dair davalara aile mahkemeleri bakmakla görevlidir.  İçtihat Metni : Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Kemalpaşa Asliye 2. Hukuk Mahkemesi)’nce (Aile Mahkemesi sıfatıyla) görevsizliğe dair verilen 07.02.2007 gün ve 2005/214-2007/19 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından […]

Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2007/14274 E., 2008/56 K.

Yargıtay 5.Ceza Dairesi 2007/14274 E.,2008/56 K. İçtihat Özeti: Sanığın satışa sunduğu ileri sürülen CD’lerde şiddet kullanılarak, hayvanlarla ve doğal olmayan yollardan yapılan cinsel davranışlara ilişkin görüntülerin yer aldığının bildirilmesi karşısında, eyleminin 5237 sayılı tck’nın 226/4. maddesinde yer alan suçu oluşturabileceği ve yargılama yapma görevinin asliye ceza mahkemesi’ne ait olduğu gözetilmelidir. İçtihat Metni: Müstehcenlik suçundan sanık […]