Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1997/15-461 E., 1997/729 K.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu içtihatı Tarih:24.9.1997, Esas no:1997/15-461, Karar no:1997/729 İçtihat konusu: Satış Vaadinin Tapuya Şerhinden Sonra Konan Haciz ve Şikayet DAVA : Taraflar arasındaki davadan dolayı, bozma üzerine direnme yoluyla Mersin İcra Tetkik Merciine verilen 24.1.1997 gün ve 1996/1402-1997/417 sayılı kararın bozulmasını kapsayan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu`ndan çıkan 2.5.1997 gün, 1997/15-201 Esas, […]

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2002/15-846 E., 2002/907 K.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2002/15-846 E., 2002/907 K. içtihatı İçtihat özeti: Gayrimenkulün kötüniyetli üçüncü kişiye devrinin iptali DAVA : Taraflar arasındaki “tasarrufun iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul Asliye 7. Ticaret Mahkemesi’nce davanın kısmen kabul, kısmen reddine dair verilen 21.12.1999 gün ve 1996/170 – 1999/1383 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili ve dahili davalılar ile […]

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 1993/652 E., 1993/4896 K.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 1993/652 Esas no, 1993/4896 Karar no. sayılı içtihatı. İÇTİHAT ÖZETİ: Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, iki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerdir. Karşılıklı borçlar; tapuda tevhid işlemi yapılması, yeni oluşan tapudaki hissenin devri, inşaata başlanması, kat irtifakı kurulması gibidir. Davacı yüklenicinin, taahhüdünü yerine getirdikten sonra; tapuda tevhid işlemini yaptıran arsa sahibinin, sözleşmedeki […]