Boşanma Davasındaki İddiaların Hasız Fiil Olarak Değerlendirilip-Değerlendirilemeyeceği

YARGITAY12. HUKUK DAİRESİE: 2007/5147 K: 2008/1302 T: 07.02.2008   Davacı S. vekili tarafından, davalı Z. aleyhine 29.08.2002 gününde verilne dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 23.11.2006 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor […]