Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2007/12200 E., 2008/3185 K.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesi 2007/12200 E., 2008/3185 K. İçtihat Özeti: Asıl borç ödenmeden önce faiz talep hakkı saklı tutulmuş ise ödeme sırasında ayrıca bu hakkın saklı tutulduğunun beyanına gerek yoktur. İçtihat Metni : Dava dilekçesinde, kamulaştırma bedelinin geç ödenmesinden doğan faiz alacağının tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hükmün temyiz İncelemesinin duruşmalı olarak yapılması davacılar vekili tarafından yasal […]