BAŞKASININ ADINI TAŞIYARAK OY VERMEYE TEŞEBBÜS EDEN

Daire:8 Tarih:2010 Esas No:2008/10668 Karar No:2010/10900 Kaynak:Antalya 8. Asliye Ceza İlgili Maddeler: 298 sayılı Yasanın 160/2. maddesi İlgili Kavramlar: BAŞKASININ ADINI TAŞIYARAK OY VERMEYE TEŞEBBÜS EDEN. Gereği görüşülüp düşünüldü:Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delilere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine göre yerinde görülmeyen sair itirazlarının reddine, ancak:Hükümden sonra yürürlüğe giren […]

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki “Beraat Eden ve Kendisini Vekil ile Temsil Ettiren Sanık Yararına Hazine Aleyhine Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedilir” Şeklindeki Düzenlemede Hukuka Aykırılık Yoktur

Özet:Dava, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi`nin genel hükümler kısmında bulunan “Ceza Davalarında Ücret” başlıklı 13. maddesinin son fıkrasında yer alan “Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir” şeklindeki düzenlemenin hukuka aykırı olduğu iddiasına dayalı iptal istemine ilişkindir. 5271 SK`ya göre, hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına […]