Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2006/3-76 E., 2006/109 K.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2006/3-76 Esas, 2006/109 Karar sayılı içtihatı: İÇTİHAT ÖZETİ : Taşınmazın mülkiyetinin ihale sonucunda alıcı tarafından kazanılması durumunda, taşınmazı işgal edene İcra Dairesince tahliye emri gönderilerek taşınmazın on beş gün içinde boşaltılması bildirilir. Taşınmazı işgal eden üçüncü kişinin ihaleden önceki bir tarihten beri kiracı olduğunu resmi bir belge ile kanıtlayamaması durumunda, söz […]

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2005/10944 E., 2005/13157 K.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2005/10944 E., 2005/13157 K. İÇTİHAT ÖZETİ : Davada, ecrimisil ve kira alacağının faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Somut olayda, davacıya ait işyerinin davadışı oğlu tarafından davalıya kiraya verildiği, davacı ile davalı arasında bir kira ilişkisinin bulunduğu sabittir. O halde; davanın ıslah edilmiş şekline göre, yani kira sözleşmesine göre […]

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2008/1871 E., 2008/3679 K.

Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2008/1871 E.,2008/3679 K. İçtihat Özeti: Paydaşlar, kural olarak, intifadan men edilmedikçe birbirinden ecrimisil isteyemezler. ancak, muris tarafından kurulan fabrika, otel, fırın gibi hasılat getiren ticari amaçlı ortak yerler için intifadan men koşulu aranmaz. İçtihat Metni : Dava dilekçesinde, 2.150 YTL ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi […]

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2007/19237 E.,2008/1018 K.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2007/19237 E., 2008/1018 K. İçtihat Özeti:  Davalı belediye taşınmazı park haline getirdiğine göre, fiilen elatma olgusu gerçekleşmiştir.  Kamulaştırmasız elatılan taşınmazın dava tarihindeki değeri gözetilerek bedelin tahsiline karar verildiğine göre, bedele ilişkin dava tarihinden önceki dönem için ecrimisil istenebilir. İçtihat Metni: Dava dilekçesinde 6.000.000.000 lira ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan […]