Doğum tarihinin düzeltilmesi isteminin gerçek yaşının tespiti için tam teşekküllü bir hastaneye gönderilerek sağlık kurulu raporu aldırılması zorunludur.

Özet: Doğum tarihinin düzeltilmesi isteminin gerçek yaşının tespiti için tam teşekküllü bir hastaneye gönderilerek sağlık kurulu raporu aldırılması zorunludur. Mahkemece, davacının yaşının tespiti için özel bir tıp merkezi tarafından düzenlenen tek hekim raporu ile yetinilip, davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya uygun bulunmamaktadır. Y.18.HD Esas : 2009/10866 Karar : 2010/2139 Tarih : 15.02.2010 DAVA VE […]

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2008/834 E., 2008/2176 K. içtihatı

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/834 Karar No : 2008/2176 Tarih : 28.02.2008 İçtihat konusu: Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasının Aynı Konu iİçin Bir Kez Açılabilmesi Davacı ……….. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Tavşanlı 2.Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 5/12/2006 günlü ve 2006/337-410 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu […]