Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2008/5669 E., 2008/8393 K. sayılı içtihatı

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/5669 Karar No : 2008/8393 Tarih : 10.07.2008 İçtihat özeti : Nüfus Kayıtlarında Doğum Tarihlerinin Ay ve Günü Belli Olmayanların Düzeltimesi idari Bir Görevdir. Davacı ………….. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 29.6.2007 günlü ve 2007/228 Esas […]