Danıştay 3. Daire 2007/4952 E., 2008/1270 K. içtihatı

Danıştay Üçüncü Daire E:2007/4952, K:2008/1270, T:21.04.2008 Danıştay içtihatı konusu: Limited şirket ortağının payını devirden sonraki dönem ile ilgili kamu borcundan sorumlu olmadığı hk. Kanun Yararına Temyiz Eden: DANIŞTAY BAŞSAVCISI Davacı: …………………….. Vekili: ……………………………. Kemeraltı/İZMİR Karşı Taraf: Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü-İZMİR İstemin Özeti: Ortağı olduğu limited şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağı nedeniyle davacı adına, ortak sıfatıyla, hissesi […]

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2002/15-846 E., 2002/907 K.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2002/15-846 E., 2002/907 K. içtihatı İçtihat özeti: Gayrimenkulün kötüniyetli üçüncü kişiye devrinin iptali DAVA : Taraflar arasındaki “tasarrufun iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul Asliye 7. Ticaret Mahkemesi’nce davanın kısmen kabul, kısmen reddine dair verilen 21.12.1999 gün ve 1996/170 – 1999/1383 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili ve dahili davalılar ile […]

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2005/3429 E., 2005/3748 K.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2005/3429 E., 2005/3748 K. YARGITAY İLAMI Mahkemesi : B. Asliye H. H. Tarihi : 30.11.2004 Nosu : 657-867 Davacı : Zehra v.s. Davalı : Gürcan İÇTİHAT ÖZETİ : Muris muvazaası olarak tanımlanan muvazaa, niteliği itibariyle nisbi muvazaa türüdür. Söz konusu Muvazaada miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. […]