HGK-TAZMİNAT DAVASI- HAKİMLERİN MESULİYETİ

Daire:HGK Tarih:2009 Esas No:2009/4-361 Karar No:2009/399 Kaynak:özel kaynak İlgili Maddeler:(2709 S. K. m. 8, 9, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 83, 125, 138, 139, 140) (334 S. K. m. 7, 132, 133, 134, 137) (1412 S. K. m. 137) (818 S. K. m. 41, 49, […]

Eda Davası Açılabilecek Hallerde Tespit Davası Açmakta Hukuki Yarar Yoktur

Özet:Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup davalı tarafça yapılan fesih işleminin haksız olduğunun tespiti ve iptali talebine ilişkindir. Dava koşullarından biri de dava açılmasında davacının hukuki yararının bulunmasıdır. Eda davası açılabilecek hallerde tespit davası açmakta hukuki yarar yoktur. Somut olayda, eser sözleşmesinde bedel bir miktar para olarak kararlaştırılmıştır. Davacının fesihte haklılık durumuna göre davalı iş sahibinden […]

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2004/3807 E., 2004/4741 K.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Tarih: 14.4.2004, Esas no:2004/3807, Karar no:2004/4741 İçtihat konusu: Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakimin Protokol ile Bağlı Olması DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm velayet ve nafaka yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : 1-Davacının ( koca ) […]

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1987/12-606 E., 1998/257 K.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu T:24.2.1988, E:1987/12-606, K:1988/257 İçtihat konusu: Sıra cetveline itiraz DAVA: Taraflar arasındaki “şikayet” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara İcra Hakimliğince şikayetin kabulüne dair verilen 17.7.1985 gün ve 1151-1151 sayılı kararın incelenmesi davalılardan iflas idaresi tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 3.6.1986 gün ve 1985/11971-1986/6664 sayılı ilamı ile; ( … […]

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2008/8165 E., 2008/9268 K.

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ Esas No :2008/8165 Karar No :2008/9268 Tarih : 15.07.2008 İçtihat konusu: Taraf Sıfatı Bulunmayan Davacının Davasının Reddedilmesi hakkında… Davacı tarafından, davalı aleyhine 2.3.2006 gününde verilen dilekçe ile tapuda isim tashihi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 20.4.2006 günlü temyiz edilmeden kesinleşen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 13.6.2008 gün ve […]

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2008/834 E., 2008/2176 K. içtihatı

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/834 Karar No : 2008/2176 Tarih : 28.02.2008 İçtihat konusu: Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasının Aynı Konu iİçin Bir Kez Açılabilmesi Davacı ……….. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Tavşanlı 2.Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 5/12/2006 günlü ve 2006/337-410 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu […]

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2008/1500 E., 2008/2855 K.

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2008/1500 E., 2008/2855 K. İçtihat Özeti: Genel arazi kadastrosundan önce yapılan orman kadastrosu kesinleşmiş, kesinleşen kadastronun tapu kütüğüne aktarılması amacıyla taşınmaza ada ve parsel numarası verildiğine göre, kesinleşen kadastronun tapuya tescil edilmemiş olması kadastro mahkemesinde dava açma hakkı vermez. İçtihat Metni: Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan […]

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2007/7905 E., 2008/1632 K.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2007/7905 E., 2008/1632 K. İçtihat Özeti: Borcun ifa edileceği gün taraflarca müttefikan kararlaştırılmadığına ve takipten önce de ihtar gönderilmediğine göre, temerrüt tarihi olarak takip tarihinin esas alınması gerekir. İçtihat Metni : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen […]