Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2008/8165 E., 2008/9268 K.

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ Esas No :2008/8165 Karar No :2008/9268 Tarih : 15.07.2008 İçtihat konusu: Taraf Sıfatı Bulunmayan Davacının Davasının Reddedilmesi hakkında… Davacı tarafından, davalı aleyhine 2.3.2006 gününde verilen dilekçe ile tapuda isim tashihi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 20.4.2006 günlü temyiz edilmeden kesinleşen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 13.6.2008 gün ve […]