Islah Dilekçesi Verilerek Dava Dilekçesindeki Faiz Başlangıç Tarihi Değiştirilemez

Özet: Davacı, işçilik alacaklarına dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesini talep etmiş; daha sonra verdiği ıslah dilekçesi ile hem dava konusu miktarı artırmış, hem de faiz başlangıcını da düzelttiğini beyan ederek TİS`te belirtilen ödeme tarihlerinden itibaren faiz yürütülmesini talep etmiştir. Islah dilekçesi verilerek faiz başlangıç tarihi değiştirilemez. Bu nedenle, ıslahla talep edilen miktarlara TİS`te belirtilen tarihlerden […]

Dava Dilekçesinin İptaline Karar Verildiğinde Vekalet Ücreti Takdir Edilir

Yerel mahkemenin karar özeti; DAVA    : Tüketici Tarafından Açılan Kart Aidat Bedelinin İadesi DAVA TARİHİ    : 17/09/2009 KARAR TARİHİ    : 19/11/2009 Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketici Tarafından Açılan Kredi Kartı davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle davalı banka şubesinden bir çok kez kredi kullandığını, kendisinden defalarca dosya parası […]

Boşanma Kararı Verilip Kesinleşmedikçe Katılma Alacağı Talepli Dava İncelenemez

Özet:Davacı kadın, davalı koca adına banka hesabındaki paranın edinilmiş mal olduğunu iddia ederek katılma alacağı talebinde bulunmuştur. Bu dava, taraflar arasındaki boşanma davası ile birleştirilmiştir. Katılma alacağı talepli davanın dinlenebilmesi için eşler arasındaki mal rejiminin sona ermiş olması gerekir. Mal rejimi ise boşanma veya ölüm ile sona erer. Açıklanan nedenlerle, boşanma kararı kesinleşmedikçe katılma alacağı […]

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2008/2593 E., 2008/7912 K.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Esas No : 2008/2593 KararNo : 2008/7912 Tarih : 05.06.2008 içtihat konusu: Kısmen Reddedilen Davada Davalı Lehine Avukatlık ücretine hükmedilmesi hakkında içtihat. Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozulması istenilmekle dosya […]

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2004/2920 E., 2004/2731 K.

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas : 2004/2920 Karar : 2004/2731 Tarih : 25.3.2004 İçtihat konusu: Taraf Ehliyeti ve Mirasçıların Davaya Devam Etmesi hakkında… DAVA : Dava dilekçesinde 119.612.222 liralık takibe vaki itirazın iptali ile % 40 inkar tazminatının masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. […]

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2008/4346 E., 2008/7975 K.

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/4346 Karar No : 2008/7975 Tarih : 06.06.2008 İçtihat konusu: Tüketici Mahkemesinde Dava Açabilmek için Gerekli Meblağ Sınırı   Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmesi üzerine […]

Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2007/11431 E.,2008/406 K.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2007/11431 E., 2008/406 K. İçtihat özeti: Sanık 12-15 yaş aralığında olduğuna göre üzerine atılı mala zarar verme suçu için öngörülen cezanın miktarı itibarı ile 5237 sayılı TCK’nın zamanaşımına ilişkin hükümleri sanığın daha lehinedir. İçtihat Metni : Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanığın üzerine atılı 5237 sayılı TCK’nın 151/1. maddesinde düzenlenen mala zarar […]