Ceza Yargılamasında Belgelerin Güvenirliğinin Denetlenmesi – Belgelerin Aslı veya Bu Mümkün Değilse Aslına Uygunluğu Yetkililerce Onanmış Örnekleri Dosyaya Konulmalıdır

Özet:Ceza yargılamasında amaç, somut gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Bunun için başvurulan kanıtlama araçlarından biri de belgelerdir. Yargılama makamları uyuşmazlığı çözümlerken, ele geçirilen veya kendiliğinden getirtilen ya da iddia ve savunma doğrultusunda sunulan belgelerin güvenilirliğini denetlemek zorundadırlar. Güvenilirliğin denetlenebilmesi için belgenin aslının veya bu mümkün değil ise aslına uygunluğu yetkili makam veya kişilerce onanmış örnek ya da […]

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2006/1-4 E., 2006/7 K. içtihatı

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas no: 2006/1-4 Karar no : 2006/7 Tarih : 31.1.2006 İçtihat konusu: Tutukluluk Süresinin Cezadan indirilmesi ve Cezaların içtimaı DAVA : Hükümlü Mustafa’nın TCK’nın 448 ve 51/2. maddeleri uyarınca 8 yıl ağır hapis, 6136 sayılı Yasanın 13/1. maddesi uyarınca 1 yıl hapis ve 160.000 TL. ağır para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin, ( […]