Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2007/4112 E., 2008/1081 K.

Yargıtay 17.Hukuk Dairesi 2007/4112 E., 2008/1081 K. İçtihat Özeti: İcra dosyasındaki alacak ve fer’ileri ile sınırlı olmak üzere taşınmaz üzerinde cebri icra yetkisi tanınmalıdır. İçtihat Metni : Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı M…. tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği […]