Boşanma Protokolüne Dayanan Alacaklarda Görevli Mahkeme

YARGITAY3. HUKUK DAİRESİE: 2007/20848 K: 2008/3187 T: 28.02.2008 Dava dilekçesinde itirazın iptali icra inkâr tazminatının faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. YARGITAY KARARI Temyiz isteminin süresiiçinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü. Davada, boşanma davası ile kabul edilen protokolde […]

Boşanma Davasındaki İddiaların Hasız Fiil Olarak Değerlendirilip-Değerlendirilemeyeceği

YARGITAY12. HUKUK DAİRESİE: 2007/5147 K: 2008/1302 T: 07.02.2008   Davacı S. vekili tarafından, davalı Z. aleyhine 29.08.2002 gününde verilne dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 23.11.2006 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor […]

Boşanma Davasında Asıl Yerine Vekilinin Dinlenmesi

YARGITAY2. HUKUK DAİRESİE: 2007/4199 K: 2008/2632 T: 03/03/2008 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığı’nın yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesinde, en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin […]

Boşanma Kararı Verilip Kesinleşmedikçe Katılma Alacağı Talepli Dava İncelenemez

Özet:Davacı kadın, davalı koca adına banka hesabındaki paranın edinilmiş mal olduğunu iddia ederek katılma alacağı talebinde bulunmuştur. Bu dava, taraflar arasındaki boşanma davası ile birleştirilmiştir. Katılma alacağı talepli davanın dinlenebilmesi için eşler arasındaki mal rejiminin sona ermiş olması gerekir. Mal rejimi ise boşanma veya ölüm ile sona erer. Açıklanan nedenlerle, boşanma kararı kesinleşmedikçe katılma alacağı […]

Boşanma kararı verilebilmesi için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması ve eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin, diğerinin davasını kabul etmiş olması gerekir.

Özet: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesinin 3. fıkrası gereğince, boşanma kararı verilebilmesi için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması ve eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin, diğerinin davasını kabul etmiş olması gerekir. Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali […]

Boşanma – Manevi Tazminat – Birlik Görevlerinin Yerine Getirilmemesi Manevi Tazminat Nedeni Değildir

Özet:Davacı kadın, boşanma ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Birlik görevlerinin yerine getirilmemesi manevi tazminat nedeni değildir. Kişilik haklarına saldırı teşkil edecek başkaca olayın varlığı da ispat edilmemiştir. Manevi tazminat talep etme koşulları oluşmadığından bu yöndeki talebin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİTarih: 21.1.2010 Esas: 2009/21597 Karar: 2010/1110  – 4721 […]

Boşanma – Affedilen Önceki Olaylar Nedeniyle Kusur Atfedilemez

Özet:Dava, boşanma talebine ilişkindir. Davacı tanıklarının beyanlarında geçen olaylardan sonra taraflar bir müddet birlikte yaşamışlardır. Bu durumda davacının, davalıdan kaynaklanan kusurları affettiği, en azından hoşgörü ile karşıladığının kabulü gerekir. Affedilen önceki olaylar nedeniyle artık davalıya kusur atfedilemez. Tarafların bir araya gelmelerinden sonraki olaylarda ise davacı daha fazla kusurludur. Bu halde davalı yararına maddi ve manevi […]

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007/4202 E., 2008/4601

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007/4202 Karar No : 2008/4601 Tarih : 03.04.2008 İçtihat özeti: Yabancı Mahkeme Boşanma Kararının Tanınması için Tenfiz şartlarını taşıması Gerekir. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 2675 […]

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2008/1913 E., 2008/6171 K.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No : 2008/1913 Karar No : 2008/6171 İçtihat özeti: Yabancı Mahkeme Boşanma Kararının Tanınması için Kararın Onanmış Aslı Gerekir Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davacı ………..vekili tarafından ……………….’e […]

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007/6730 E., 2008/4453 K.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2007/6730 E.,2008/4453 K. İçtihat Özeti: Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davalarında; Davalıda bulunan akıl hastalığının ortak hayatı diğer eş için çekilmez hale getirecek nitelikte olup olmadığı ve hastalığın geçmesine olanak bulunup, bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla belirlendikten sonra karar verilmelidir. İçtihat Metni: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz […]