Borçluya iki defa ödeme emri tebliğ edilmesi

YARGITAY12. HUKUK DAİRESİE: 2008/381 K: 2008/3278 T: 25.02.2008 Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: Borçlu hakkındaki genel haciz yolu ile icra takibi başlatılmış, takip talebi ve ödeme emrinde borçlunun iki ayrı adresi bildirilmiştir. Bunlardan …. adresine çıkarılan […]