Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2007/9430 E., 2008/544 K.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2007/9430 E., 2008/544 K. İçtihat Özeti: Sanıkların usulsüz harcama yapma şeklindeki eylemlerinin 5253 sayılı yasanın 32/f maddesi kapsamında kalması nedeniyle, asliye ceza mahkemesi davaya bakmakla görevlidir. İçtihat Metni Dosya incelenerek gereği düşünüldü: İddianamedeki anlatıma ve nitelendirmeye göre sanıkların usulsüz harcama yapma şeklindeki eylemlerinin, suç tarihinde yürürlükte bulunan 2908 sayılı Kanun’un 85/2. […]

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007/20906 E., 2008/52 K.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2007/20906 E., 2008/52 K. İçtihat özeti:  Mahkeme kararı ile feshedilen veya münfesih hale düşen derneklerin mallarının tasfiyesi konusunda yasalarda görevli mahkeme öngörülmediğinden görevli mahkeme genel hükümlere göre belirlenir. Derneğin münfesih hale düştüğüne Sulh Hukuk Mahkemesince karar verilmiş olması tasfiyenin de bu mahkemece yapılacağı anlamına gelmez. İçtihat Metni Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi […]