Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2007/19173 E., 2008/1300 K.

Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2007/19173 E. , 2008/1300 K. İçtihat Özeti: Davacının malik olduğu taşınmazda yer alan kuyudan çıkan suyun davalılar köy tüzel kişiliği ve il özel idaresinin açtığı sondaj kuyusu nedeni ile etkilenmesine yönelik davanın haksız fiile ilişkin özel hukuk hükümlerine göre Adli Yargı yerinde çözümlenmesi gerekir. İçtihat Metni: Dava dilekçesinde suya vaki müdahalenin men’i […]