Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2008/834 E., 2008/2176 K. içtihatı

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/834 Karar No : 2008/2176 Tarih : 28.02.2008 İçtihat konusu: Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasının Aynı Konu iİçin Bir Kez Açılabilmesi Davacı ……….. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Tavşanlı 2.Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 5/12/2006 günlü ve 2006/337-410 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu […]