Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2007/3238 E., 2008/423 K.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2007/3238 E., 2008/423 K. İçtihat: Davacı Yasin ‘e velayeten kendilerine asaleten Alim ve Şafak vekili Avukat Şükran tarafından, davalı A… Sitesi Yönetimi ve Hamza aleyhine 17/12/2004 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 07/09/2006 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı […]