Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2004/3-718 E., 2004/644 K.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas no : 2004/3-718 Karar  no: 2004/644 Tarih : 8.12.2004 İçtihat konusu: Kira Artışı ve Kira Tespit Davası DAVA : Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: Dava, kira tespiti istemine ilişkindir. A. Davacı İsteminin Özeti: Davacı kiralayan/malik Limitet Şirket vekili […]